วันพุธที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2552

กริยา 3 ช่อง

awake awoke awoken ตื่น
be was, were been เป็น,อยู่,คือ
be(is,am,are) was,were been เป็น,อยู่,คือ
bear bore born ถือ,เกิด
beat beat beat ตี
become became become กลายเป็น
begin began begun เริ่ม
bend bent bent โค้ง งอ
beset beset beset โอบล้อมรอบด้าน
bet bet bet พนัน
bid bid/bade bid/bidden ประมูล
bind bound bound ผูกติดกัน
bite bit bitten (or bit) กัด ขบ ฉีก
bleed bled bled เลือดออก
blow blew blown พัด เป่า ตี
break broke broken แตก, หัก
breed bred bred ผสมพันธ์
bring brought brought นำมา เอามา
broadcast broadcast broadcast ออกอากาศ
build built built สร้าง ก่อสร้าง
burn burned/burnt burned/burnt เผา
burst burst burst ระเบิดออก
buy bought bought ซื้อ
cast cast cast หล่อ
catch caught caught จับ ได้รับ
choose chose chosen เลือก
cling clung clung เกาะ เอาเป็นที่พึ่ง
come came come มา
cost cost cost ราคา
creep crept crept คืบคลาน
cut cut cut ตัด
deal dealt dealt จัดการ
dig dug dug ขุด
dive dived (or dove) dived ดำนํ้า
do did done ทำ
draw drew drawn วาด, ล่อ, ชักดาบ, ถอนเงิน
dream dreamed/dreamt dreamed/dreamt ฝัน
drink drank drunk ดื่ม
drive drove driven ขับรถ
eat ate eaten กิน
fall fell fallen ตก หล่น
feed fed fed ให้อาหารสัตว์
feel felt felt รู้สึก
fight fought fought ต่อสู้
find found found พบ
fit fit fit พอเหมาะ
flee fled fled หลบหนี
fling flung flung โยน พุ่ง เหวี่ยง
fly flew flown บิน, นั่งเครื่องบิน
forbid forbade forbidden ห้าม ไม่อนุญาต
forego (forgo) forewent foregone ยอม, ไม่เอา
forget forgot forgotten ลืม
forgive forgave forgiven ให้อภัย
forsake forsook forsaken สละ, ละทิ้ง
freeze froze frozen เย็นจนแข็ง หนาว
get got gotten ได้, เอา
give gave given ให้
go went gone ไป
grind ground ground บด
grow grew grown เติบโตขึ้น
hang hunged hanged แขวนคอ (regular verb)
hang (pictures) hung hung แขวน ห้อย
have had had มี
hear heard heard ได้ยิน
hide hid hidden ซ่อน
hit hit hit ตี
hold held held ถือ
hurt hurt hurt ทำร้าย ทำอันตราย
keep kept kept เก็บรักษา
kneel knelt knelt คุกเข่า
knit knit knit ถัก
know knew know รู้จัก
lay laid laid วาง ออกไข่
lead led led นำ
leap leaped/lept leaped/lept กระโดด
learn learned/learnt learned/learnt เรียน
leave left left ละทิ้ง จากไป
lend lent lent ให้ยืม
let let let อนุญาต
lie lay lain นอนลง
light lighted/lit lighted จุดไฟ
lose lost lost ทำหาย
make made made ทำ
mean meant meant หมายถึง
meet met met พบ
misspell misspelled /misspelt misspelled/ misspelt สะกดผิด
mistake mistook mistaken ทำผิด
mow mowed mowed/mown ตัดหญ้า
overcome overcame overcome เอาชนะ
overdo overdid overdone ทำมากเกินไป
overtake overtook overtaken ตามทัน
overthrow overthrew overthrown ปลดจากตำแหน่ง
pay paid paid จ่าย
plead pled pled อ้อนวอน, ขอโทษ
prove proved proved/proven พิสูจน์
put put put วาง
quit quitted (or quit) quit หยุด ยุติ เลิก
read read read อ่าน
rid rid rid ขจัด
ride rode ridden ขี่ ขับ
ring rang rung สั่นกระดิ่ง ดัง
rise rose risen ลุกขึ้น
run ran run วิ่ง
saw sawed sawn เลื่อย
saw sawed sawed/sawn เลื่อย
say said said พูด
see saw seen เห็น
seek sought sought ค้นหา
sell sold sold ขาย
send sent sent ส่ง
set set set ตั้ง วาง จัด
sew sewed sewed/sewn เย็บ
shake shook shaken เขย่า สั่น
shave shaved shaved/shaven โกน
shear shore shorn ตัดขนแกะ
shed shed shed เท, กันน้ำ, ทิ้ง
shine shone shone ส่องแสง
shoe shoed shoed/shod ซ่อมรองเท้า
shoot shot shot ยิง
show showed showed/shown แสดง
shrink shrank shrunk หดลง สั้นลง
shut shut shut ปิด
sing sang sung ร้องเพลง
sink sank sunk จม ถอยลง
sit sat sat นั่ง
slay slew slain ฆ่า
sleep slept slept นอน
slide slid slid สื่นไถล เลื่อนไป
slit slit slit สอดกรีดตามยาว
smite smote smitten ตีอย่างแรง
sow sowed sowed/sown หว่านพืช
speak spoke spoken พูด
speed sped sped เร่งความเร็ว
spend spent spent ใช้จ่าย
spill spilled/spilt spilled/spilt ทำหก
spin spun spun ม้วน กรอ ปั่นฝ้าย
spit spit/spat spit บ้วนน้ำลาย
split split split แตก แยก
split split split แยกออกจากกัน
spread spread spread แผ่
spring sprang sprung โดดอย่างเร็ว เด้ง
stand stood stood ยืน
steal stole stolen ขโมย
stick stuck stuck ติดอยู่กับ
sting stung stung ต่อย แทง
stink stank stunk เหม็น
stride strod stridden เดินก้าวยาว ๆ
strike struck struck ตี ต่อย กระทบ
string strung strung ขึ้นสาย, ร้อยลูกปัด
strive strove striven พยายาม ขันสู้
swear swore sworn สาบาน ปฏิญาณ
sweep swept swept กวาด
swell swelled swollen โตขึ้น หนาขึ้น
swim swam swum ว่ายน้ำ
swing swung swung แกว่ง เหวี่ยง
take took taken เอา จับหยิบ
teach taught taught สอน
tear tore torn ฉีก ขาด
tell told told บอก
think thought thought คิด
thrive thrived/throve thrived เติบโต
throw threw thrown เหวี่ยง ขว้าง
thrust thrust thrust เสือกเข้าไป
tread trod trodden เดิน
understand understood understood เข้าใจ
uphold upheld upheld ยกไว้
upset upset upset เสียใจ
wake woke waken ตื่น ปลุก
wear wore worn สวม ใส่
weave wove woven ทอผ้า สาน
wed wed wed แต่งงาน
weep wept wept ร้องไห้
win won won ชนะ
wind wound wound ไขลาน
withhold withheld withheld เก็บไว้
withstand withstood withstood ทนฟ้าทนฝน
wring wrung wrung บีบ คั้น
write wrote written เขียน

ไม่มีความคิดเห็น: